කාටවත් හිංසාවක් නොකරන අයට හිංසා කරන අය කල් නොයවාම අනිෂ්ඨ විපාක ලබන බව තේරුම් ගන්න අපොහොසත්වීම අභාග්‍යයක්ම වන්නේය.