අවදියෙන්, සිහියෙන්, සමාධිමත් සිතකින්, වඩාත් හොඳ අවධානයකින් යුතුව, සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන කල්හි ප්‍රඥාව නිසි තැන පිහිටුවා ගත හැකිම වේ.

15875497_10211753355970536_2518165678236564331_o.jpg