ෂට් අසාධාරණ ඤාණ

සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට ආවේණික ෂට් අසාධාරණ ඤාණ

අතිගරු පූජනීය ත්‍රිපිටකාචාර්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ

මේ පොත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා උපකාර වූ සියලු දෙනා වෙත අපගේ කෘතවේදීභාවය පළ කර සිටිනවා. මෙලොව සැපය, පරලොව සුගතිය හා නිවන් පිණිසම හේතු වේවා!

Downlaod Shat Asadharana Nyana

Share !

Comments are closed.