වැල්ලවත්තේ සීලගවේසි හිමියන්ගේ 59 වැනි ජන්ම දින ධර්ම දේශනාව

න ච ඛුද්දං සමාචරේ කිඤ්චි – යේන විඤ්ඤූ පරේ උපවදෙය්‍යුං සුඛිනෝ වා ඛේමිනෝ හොන්තු – සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා
නුවණැතියන් ගෙන් දොස් නොලබන්නේ සුළු වරදක් හෝ නොම කරමින්නේ බිය නැති සැප ඇති දිවි පතමින්නේ සියලු සතුන් හට මෙත් පතුරන්නේ

Girimananda sutta and Atavisi-piritha

ඇඳක හෝ පුටුවක හාන්සි වී මෙය කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන්න. පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපෙක්ෂා යන බොජ්ඣංග ධර්ම වඩන්න. නීරෝගීභාවය පිණිස අධිෂ්ඨාන ශක්තිය ගොඩනඟන්න. Covid වලට කිසිසේත් බිය නොවන්න.
https://soundcloud.com/seelagawesi-thero/buduguna-girimananda-sutta-and-atavisi-piritha