බොජ්ඣංග දැහැන

අධිෂ්ඨාන ශක්තිය තහවුරු කරගෙන, ලෙඩදුක් සමනය කරගන්නට, නිදුක් නීරෝගීභාවය දිවිහිමියෙන් පවත්වාගන්නට මෙම දැහැන උපකාර වන්නේමය.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *