කුටි සෙනසුනට ගෙවදීම

ඊයේ දින සඳුන් අරණ සේනාසනයේ කුටි සෙනසුනට ගෙවදීම නිමිත්තෙන් යොදාගත් පිණ්ඩපාත දානමය පින්කමයි මේ.

Facebook

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *