පිණ්ඩපාත දානය

ගම්වාසීන්ගේ අභිප්‍රාය පරිදි අද දින පිණ්ඩපාත දානයක් ගෝමරයේදී සකස් වුනා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම ගෞරවණීය සාගරසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිදුකරනු ලැබුවා. අපත් ඒ සඳහා මෙසේ සම්බන්ධ වුනා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *