පාසැල් උපකරණ ප්‍රධානය

ඔක්තෝබර මස 25 වැනිදා බත් පැකට් හා පාසැල් උපකරණ පිළියෙල කොට, ගෝමරය පුරාණ විහාරය තදාසන්න දරුවන් වෙනුවෙන් යොමු කළා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *