ගවයින් නිදහස් කිරීම

අද දින නිදහස් කළ ගවයින් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් මේ. මැය නම් කළේ ජීනා කියලා. තිදරු පියෙකු වන රංජිත් රාජාටයි. මේ අත්වන පින් සියලු ලෝවැසියන්ගේ නිදුක් නීරෝගීභාවය පිණිස අනුමෝදන් කරනවා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *