ආහාර ද්‍රව්‍ය පාර්සල් බෙදා දීම

රුපියල් දෙදහස් පන්සීයක් වටිනා වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය පාර්සල් 30ක් බෙදාදෙන්නට අප ගත් තීරණය අද දියත් කරන්නට හැකි විය. අද දහ දෙනෙකු නොපැමිණි බැවින් ඒ අයට පසුව දෙන්නයි අපගේ අදහස. පාරමී කුසල් දහම් දියුණු කරගන්නට කාටත් ශක්තිය හා ධෛර්යය ලැබේවා!

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *