ඤාණ සම්ප්‍රයුක්ත අවදිවීම.

දහම් කරුණු බිඳක් නමුත් එය හිතට ගැනීමෙන් විපුල ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකිමයි.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *