ආනාපානසති භාවනාව

ගිරිමානන්ද සූත්‍ර ධර්මයේ ආනාපනාසති භාවනාව ඇසුරෙන් ඉදිරිපත්කිරීමක් වේ…
Seelagawesi Thero

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *