ලෝකයත් සමඟ ගැටෙනවා වෙනුවට ලෝකය තේරුම් අරගෙන, තමා සකස්වීමයි කළ යුත්තේ. මෙය තේරුම් ගැනීම කොතරම් අමාරුද

Share !

Bookmark the permalink.

Comments are closed.