ගර්භනී මාතාවන්ගේ දහම් වැඩ සටහන

ඇන්ටන් අයියා හා කනක අක්කාගේ මූළිකත්වයෙන් අද දින ගර්භනී මාතාවන්ගේ දහම් වැඩ සටහන පවත්වන්නට යෙදුනා. උදේ 9.20 පිරිත් දේශනා කොට පවුල් සංස්ථාවේ වැදගත්කම හා වගකීම් සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් කළා. 
අපට දානය පිරිනමන්නත් ඒ අය සතුටින් ඉදිරිපත් වුනා. බොහෝම රසවත් ආහාර වේලකින් සලකන්නත් ලැබුනා. අවසානයේ වටිනා කළමණා සහිත පිරිනමන්නට හැකි වුනා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *