රන්වන් බෝධීන් වහන්සේ අභියස තෙරුවන් වන්දනා

අද උදේ මහනුවර රන්වන් බෝධීන් වහන්සේ අභියස තෙරුවන් වන්දනා කොට, මෛත්‍රී භාවනාවේ යෙදී, බොජ්ඣංග ධරම සජ්ඣායනා කොට සියලු දෙනාටම ආශීර්වාද කළා

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *