ශ්‍රී දළඳා මාලිගාවේ පූජාව (Wellawatte Seelagawesi Thero)

ශ්‍රී දළඳා මාලිගාවේදී මල් පූජා කිරීමත්, මෛත්‍රී භාවනාවත්, බොජ්ඣංග ධර්ම සජ්ඣායනාවත් ඇසුරින් සියලු ලෝවැසියන්හට සෙත් පතන්නට අවස්ථාව ලැබුනා.

 

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *