අරමුණු සමඟ ගැටෙන සිත

පටිසන්ධියේ පටන් චුති චිත්තය දක්වා ඇති සියලුම අත්දැකීම් ජීවිතයක් තීරණය කරයි. කාමාවචර ලෝකවල අරමුණු වෙනස්වන බැවින් භවාංග පතන අනුව අලුත් චිත්තවීදි ගොඩනැඟේ. බොහෝවිට මේ අරමුණු සමඟ ගැටෙන සිත වෙහෙසට පත්වේ. දොම්නස උපදී.

ධ්‍යානලාභී අය බ්‍රහ්මලෝකවල පටිසන්ධිය ලබත් පටිසන්ධියේ පටන් චුති චිත්තය දක්වාම පවතින ධ්‍යාන සිත ජවන්සිත්වල පවතින බැවින් තදාරම්මණයද භවාංග පතනයද සිදු නොවේ. එය ශාන්ත වූද, ප්‍රනීත වූද අත්දැකීමක් බවට පත්වේ.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *