විශ්වාසය

කරුණාවන්ත අය මුලින්ම කරන්නේ පිහිට පතන කෙනාගේ බිය තුරන් කොට විශ්වාසය ඇති කිරීමයි. එවිට හේ ශක්තිමත් වේ.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *