කඩවත රන්මුතුගලදී, පූජ්‍ය වැල්ලවත්තේ සීලගවේසී හිමියන් විසින් පවත්වන ලද මෙම ධර්ම දේශනාව, නිස්සරණ සදහම් ධර්ම දේශනා මාලාවේ පළමුවැන්නයි.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *