රිදෙන නිසාම තමයි ඉවසන්න ඕනෑ. නැත්තම් කිපිලා වඩාත් වේදනා සහගත ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න වෙනවා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *