යහපතෙහි යෙදෙන්න. ලැබෙන සහයෝගය අගය කරන්න. විරුද්ධකම් නොසලකා හරින්න. විරුද්ධවාදීන්ගේ ඇසුර අත්හරින්න. සහයෝගය දෙන අයම ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ සඳහා වූපසම අධිෂ්ඨානයම ගරු කරන්න.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *