අද උදේ ම ආනාපාන සති භාවනාවේ නිරත වුනා. පසුව මා මරණානුස්සති භාවනාවට හිත යොමු කළා. මා අපේක්ෂා කළ පණිවිඩය මදුරා මාහට එවා තිබුනා. සචිනි දූගේ නීරෝගීභාවය වෙනුවෙන් බොහෝ සෙයින් වෙහෙස මහන්සි වූ සියලු දෙනාට අපගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. සසර පුරාවට නිදුක් නීරෝගී ජිවිත උරුම වන්නත්, නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගන්නත් අපගේ ව්‍යායාමය සචිනි දූට හේතු වාසනා වේවා! කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

Wellawatte Seelagawesi Thero

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *