මහ රෝහලට Colostomy bags 100ක් පරිත්‍යාග

අද මහනුවර මහ රෝහලට Colostomy bags 100ක් පරිත්‍යාග කරන්න කටයුතු යොදනවා. Colostomy සැත්කම්වලට ලක් වූ අයට මේවායේ අවශ්‍යතාවයක් තියනවා. අපට ශක්ති පමණින් කාටත් පිහිට වෙමු.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *