නකල්ස්වත්තේ සඳුන් අරණ සෙනසුනේ බෝධීන් වහන්සේ නමක් රෝපණය

නකල්ස්වත්තේ සඳුන් අරණ සෙනසුනේ බෝධීන් වහන්සේ නමක් රෝපණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇත. ඒ සඳහා භූමිය සකස් කරන්නත්, බෝධීන් වහන්සේ ප්‍රවාහණය කරන්නත් උදව් උපකාර වන්නට කැමැති අය වේ නම් එය විශාල පිනක් වේ.
අපගේ ගෞරවණීය ලක්ඛණ ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපන් දිනය යෙදී ඇති ජූලි මස 12 වැනිදා උදේ බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කරන්නට අපේ අදහසක් ඇත.
මෙම මහඟු පුණ්‍ය කටයුත්තට උර දෙන්න කැමැති අය වේ නම් අපට දන්වන්න.
සියලු දෙනාටම සෑම කල්හිම යහපතම වේවා!

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *