ගෞරවණීය සගරසුමන ආයුෂ්මතුන් වහන්සේගේ හා ගෞරවණීය සිරිනන්ද ආයුෂ්මතුන් වහන්සේගේ උපන් දිනය

අද ගෞරවණීය සගරසුමන ආයුෂ්මතුන් වහන්සේගේ හා ගෞරවණීය සිරිනන්ද ආයුෂ්මතුන් වහන්සේගේ උපන් දිනය. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනම නිවුන් සහෝදරයින්. ගෝමරය ශ්‍රී සුමේධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමයි.

මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙනම බොහෝම වටිනා සාසන මෙහෙවරක් කරන බැවින් බොහෝ දෙනාගේ ආදර ගෞරවයට ලක් වෙනවා. සංසාර දුක කෙළවර කොට නිවන් දක්නා ජාති දක්වාම සුගතිගාමී මෙහෙවරක යෙදෙන්නට ශක්තිය හා ධෛර්යයම වේවා! යි ඉත සිතින් කරුණාවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *