හිතේ හැටියට ඉන්න නම් හිත දියුණු කරන්න ඕනෑ. සමහර වංචනික ධර්ම අධිපති වෙලා ලෝකයත් සමඟ ගැටෙනවා. ඒ නිසාම හිත දූෂ්‍ය වෙනවා. ජීවිතය පිරිහෙනවා. මිතුරන් අහිමි වෙනවා.

හිත දියුණු කරන්න කල්පනා කර කෙනෙක් වේ නම්, හේ මෛත්‍රීය හා කරුණාව පුරුදු පුහුණු කරනවා. මෛත්‍රී ධර්මය මුල් කරගෙන ශ්‍රද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥ වඩන්න පුලුවන්. හිත දුබල කරන නොසන්සුන් ස්වභාවය හා සැක සහිත ස්වභාවය යටපත් කර සිතේ සමාධිය වඩන ආනාපාන සති භාවනාවේ නිරත වෙනවා. දැඩි ලෝභය, බිය, නපුරුකම හා මෝඩකම දුරුකරන්න චාගානුපස්සනා භාවනාව උපකාර වෙනවා.

මේ විදියට කුමන හෝ භාවනාවක යෙදෙමින් සිත දියුණු කරන කෙනෙක් තමන්ටත් හිතකර අනුන්ටත් හිත කර අනභිභවනීය චරිතයක හිමිකරුවෙකු වෙනවා. ඔබත් මේ ගැන අවධානය යොමු කොට සැලකිලිමත් වන්න.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *