කළ යුතු දේ තේරුම්ගෙන, උනන්දුවෙන් යුතුව, පිළිවෙලට කටයුතු කරන කල්හි එය ලස්සනට පටන් ගෙන ලස්සනට නිම කළ හැකි අතරම බොහෝ දෙනාගේ ආදරය දිනාගන්නත් හේතු වන බව පැහැදිලි කරන්නට අපට අවස්ථාව උදාවිය. අද හවස සතුටින් නිම කළ ලස්සන මෙහෙවරක් විය එය.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *