ලොකුකමක් හිතට අරගෙන අභියෝග කරන අයම අසරණව බැගෑපත් වන බව පැහැදිලි සත්‍යයකි. ගුණයෙන් පොහොසත් අය කිසිදිනෙක කිසි කෙනෙකුට ලොකුකම් පාන්නේ නම් නැත. වරද ඉවසන, වරදට සමාව දී, වරදින් නිදහස් වන්නට උපකාර වන ගුණය අතිශයින්ම වැදගත් ගුණයක් වේ..

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *