මිත්තානිසංස සූත්‍ර ධර්මය

මිත්තානිසංස සුත්‍රය

 

 1 පහුතභක්‌ ඛෝ භවති – විප්පවුත්ථෝ සකාඝරා
බහුනං උපජීවන්ති – යෝ මිත්තානං න දුභති

2. යං යං ජනපදං යාති – නිගමේ රාජධානියෝ
සබ්බත්ථ ජුජිතෝ හෝති – යෝ මිත්තානං න දුභති

3 නාස්‌ස චෝරා පසහන්ති – නාතිමඤ්ඤේති ඛත්තියෝ
සබ්බේ අමිත්තේ තරති – යෝ මිත්තානං න දුභති

4. අක්‌කුද්දොa සඝරං ඒති – සභාය පටිනන්දිතෝ
ඤාතීනං උත්තමෝ හෝති – යෝ මිත්තානං න දුභති

5 සක්‌කත්වා සක්‌කතෝ හෝති – ගරු හෝතිසගාරවෝ
වණ්‌ණකිත්තිභතෝ හෝති – යෝ මිත්තානං න දුභති

6 පූජකෝ ලභතේ පූජං – වන්දකෝ පටිචන්දනං
යසෝ කිත්තිඤේච පප්පෝති – යෝ මිත්තානං න දුභති

7 අග්ගි යථා පඡ්ජලති – දේවතාව විරෝචනී
සිරියා අජහිතෝ හෝති – යෝ මිත්තානං න දුභති

8 ගාවෝ තස්‌ස පජායන්ති – ඛෙත්තේ වුත්තං විරූහති
පුත්තානං ඵලමස්‌නාති – යෝ මිත්තානං න දුභති

9 දරිතෝ පබ්බතාතෝ වා – රුක්‌ඛාතෝ පතිතෝ නරෝ
චූතෝ පතිට්‌ඨං ලභති – යෝ මිත්තානං න දුභති

10. විරූළ්හමූලස්‌ථාතානං – නිග්‍රෝධමිච මාලුතෝ
අමිත්තා නප්පසහන්ති – යෝ මිත්තානං න දුභති

මිත්තානිසංස පිරිත

මිතුරන්හට උපකාර කිරීමේ අනුහස් දැක්විම පිණිස දේශනා කරන ලද්දකි.
 
  1. යම් පුද්ගලයෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් හෙතෙම තම නිවසින් බැහැර යම් තැනකට ගියේ නම්, බොහෝ කන බොන දෑ ලබයි. ඔහු ඇසුරු කොට බොහෝ දෙනෙක් ජීවත් වෙති.
  2. යමෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් හෙතෙම යම් රටකට යේද, නියම් ගමකට හෝ නුවරකට යේද, ඒ හැමතැනම හේ පුදනු ලැබේ.
  3. යමෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් ඔහුට සොරු ළං නොවෙත්. රජ තෙමේ අවමන් නොකෙරේ. ඔහු හැම සතුරන් මැඩ පවත්වති.
  4. යමෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් සාමකාමී සිත් ඇතිව නිවසට පැමිණේ. මිත්‍රද්‍රෝහී නො වන පුද්ගලයාගේ අපමණ වූ ගූණ සභාවේ පවා කියති. හෙතෙම නෑදෑයින්හට උතුම් වේ.
  5. යමෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් හෙතෙම අනුන්ට සත්කාර කොට අනුන්ගෙන් සත්කාර ලබන්නෙක් වේ. අනුන් කෙරෙහි ගෞරව සහිත වූයේ ඔවුන් විසින් ගරු කරනු ලබන්නේ ද වේ. ලෝකයා තමාගේ ගුණ වැයුම හා යසස උසස් කොට නගාලන්නේ ද වේ.
  6. මිත්‍රයන් පුදන තැනැත්තා ඔවුන් විසින් පුදනු ලබන්නේ ද වේ. බුද්ධාදී කළ්‍යාණ මිත්‍රයින්හට වඳින තැනැත්තා, තෙමේ ද වැඳුම් ලබන්නෙක් වේ. හෙතෙම කීර්තිමත් වේ.
  7. යමෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් හෙතෙම දිලිසෙන ගිණි මෙන් යස ඉසුරු පිරිවර සැපතින් සපිරි වේ. දෙවියෙකු මෙන් බබළයි. ශ්‍රියා කාන්තාව විසින් අත් නොහරින ලද්දේ වේ.
  8. යමෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් ගව පාලනය සාර්ථක වේ. කෙත්වත් වපුලතාක් පැළ හටගනී. යහපත් දරුඵල පිහිටයි.
  9. යමෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් දැදුරෙන් හෝ පර්වතයෙන් හෝ ගසින් හෝ යමකින් වැටුනේ නම් ඒ ක්ෂණයෙන් පිහිට ලබයි.
  10. යමෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් හෙතෙම වැඩුණු මුල් හා නුග අරලු ඇති නුග රුකක් සුළඟින් සොලවා බිමි හෙලන්නට නෙහැක්කා සේ සතුරන් විසින් ඔහු මඬින්නට නොහැකි වෙත්.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *