නවගුණ යන්ත්‍රය අටවිසි පිරිතෙන් ලක්ෂ වාරයක් පිරිත් කිරීම

ඊයේ හවස 3.30ට තවලන්තැන්න, නකල්ස්වත්තේ, සඳුන් අරණ සේනාසනයේදී, නවගුණ යන්ත්‍රය අටවිසි පිරිතෙන් ලක්ෂ වාරයක් පිරිත් කිරීම ආරම්භ කළා. මෙම නවගුණ ශාන්තිය වෙනුවෙන් කැමැති කෙනෙකුට පැමිණ සහභාගී වන්නට පුලුවන්. මේ වෙනුවෙන් උදව් උපකාර කරන සැම දෙනාටම අපගේ හෘදයාංගම කෘතවේදීභාවය පළ කර සිටිනවා. තෙරුවන් සරණින් සියලු දෙනා සුවසේ, සැපසේ විහරණ කරත්වා!

click here for more photos 

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *