ආදර්ශය හා ආභාෂය

ඥාණවන්ත, එසේම ගුණවන්ත උත්තමයන් ආදර්ශයට ගෙන ඒ අයගේ ආභාෂයෙන් අපගේ ජීවිත සකස් කරගන්නට හා නිවැරදි කරගන්නට උනන්දුවීම වාසනාවක් ම වේ. සැම කල්හිම නිහතමානී, අවිහිංසාවාදී චරිතයකට හිමිකම් කියමු.

It is a pleasure to have association of those who are wiser with acquired experiential knowledge with immense of good qualities. We can cultivate our lives and correct our lives with their examples and influence. Let’s be strong with humbleness and harmlessness.20170121_112143

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *