නවගුණ යන්ත්‍ර අටවිසි පිරිතෙන් ලක්ෂ වාරයක් දැහැන් කිරීම

ජනවාරි මස 22 වැනි ඉරිදා එනම් හෙට හවස 3.30ට නකල්ස්වත්තේ සඳුන් අරණ සෙනසුනේදී නවගුණ යන්ත්‍ර අටවිසි පිරිතෙන් ලක්ෂ වාරයක් දැහැන් කිරීම ආරම්භ වේ. මෙම මහඟු ශාන්ති කර්මයට උදව් උපකාර කරන්නට කැමැති අය විමසන්න

16002988_10156232521582925_5141463400858280193_n

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *