කරුණාවෙන් කෙනෙකුට පිහිට වෙන කෙනෙකු සොයා ගැනීමත් දුර්ලභ කාරණාවක්. පිහිට වු කෙනා කෙරෙහි කෘතවේදීභාවය දක්වන කෙනෙකු සොයාගැනීමත් දුර්ලභ කාරණාවක්. පිහටවන්නට හැකි මානසිකත්වයක් ඔබ සතු වේ නම් ඔබ ඒ පළමු දුර්ලභ පුද්ගලයා වන අතර කාගේ හෝ පිහිටක් ලද කල්හි කෙලෙහිගුණ සලකන්නේ නම් ඔබ දෙවැනි දුර්ලභ පුද්ගලයාද වන්නේය.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *