දුක් දොම්නස් නැති ජීවිතයකට හිමිකම් කියන්න නම්, තණ්හාවෙන් නිදහස් වන්න.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *