ප්‍රඥාවන්ත අය පොඩි පොඩි කාරණා නිසා මිතුරන් පෙළන්නට ගොස් වෙහෙසට පත්වන්නේ නැත. මිතුරන් නැති කරගන්නේ ද නැත. එසේම තවත් වැදගත් ගුණයක් වන්නේ, යමෙක් අමනාප වන්නේ ද එය ඉවසාගෙන පෙර පරිදිම කරුණාවෙන් කටයුතු කිරීමයි.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *