පාවහන් හා පොත් පත් ලබාදීම

මහනුවර ධර්මාශෝක විද්‍යාලීය පරිශ්‍රයේදී අද දින එහි ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන් වෙත පාසල් පාවහන් හා පොත් පත් ලබාදීම සිදුකරන්නට යෙදුණි. Wellawatte Seelagawesi Thero Seelagawesi Thero Evin Gamage Thilochana Wijesinghe15875128_1904864706416618_2044554855991995021_o.jpg

15844614_1904864189750003_4202428185788879123_o.jpg

Click here for all the photos

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *