ලෝකයත් සමඟ ගැටෙනවා වෙනුවට ලෝකය තේරුම් අරගෙන, තමා සකස්වීමයි කළ යුත්තේ. මෙය තේරුම් ගැනීම කොතරම් අමාරුද

Quotes

ලෝකය විමර්ශණය කිරීම වෙහෙසකරයි. සැබැවින්ම සත්‍යයට සමීපවීම සැනසිලිදායකයි.

කුසල සූත්‍රය ,සංයුක්ත නිකාය – මහාවග්ග – බොජ්ඣංග සංයුක්තය 

577. මහණෙනි, යම්කිසි දැහැමි කෙනෙක් කුසල් ද, කුසල් කොටස්හි වූවෝ ද කුසල් පස්හි වූවෝ ද, ඒ සියල්ලෝ අප්‍රමාදය මුල් කොට ඇත්තෝ ය. අප්‍රමාදයෙහි ඇතුළත් වුවෝ ය. අප්‍රමාදය ඒ ධර්මයනට අග්‍රය යි කියනු ලැබේ. මහණෙනි, “සත්බොජඟ වඩන්නේ ය සත්බොජඟ බහුල කරන්නේ ය” යන මෙය නොපමා මහණහු විසින් කැමති වියයුතු. මහණෙනි, නොපමා මහණ කෙසේ නම් සත්බොජඟ වඩා ද සත්බොජඟ බහුල කෙරේ ද යත් ; මහණෙනි, මෙහි මහණ තෙමේ විවෙකනිස්සිත විරගනිස්සිත නිරොධනිස්සිත සිහිසම්බොජඟ වොස්සග්ගපරිණාමි කොට වඩයි … උපේසම්බොජඟ වඩයි. මහණෙනි, මෙසේ නොපමා මහණ තෙමේ සත්බොජඟ වඩයි. සත්බොජඟ බහුල කෙරේ යි.

සෑම කටයුත්තකම අනලසව යෙදෙන්න. වඩාත් නිර්මාණශීලි නුවණින් කටයුතු කළමණාකරණය කරන්න. දක්ෂ අත්දැකීම් බහුල චරිතයක හිමිකරුවෙකු වේ.

නැති බැරි අයට දීම බොහෝම අගෙයි. යමක් කළ හැකි දක්ෂතාවයක් ඇති අයගේ අඩුපාඩුකම් ඉටුකිරම වඩාත් ඉදිරියට යන පරිත්‍යාගයක්. අත්හැරීම පරම අරමුණ වශයෙන් තබාගෙන ක්‍රියාත්මක වන පරිත්‍යාගය ඉතා දුර්ලභ වු ප්‍රතිපදාවක්. මේ තුන් කටයුත්තේම යෙදෙන්නා දුර්ලභ වාසනාවකට හිමිකම් කියන්නෙක්.

හිතේ හැටියට ලෝකය ගලපන්න යාමෙන් තමා වෙහෙසට පත් වෙනවා. හිත නිදහස් කරගන්න උත්සහ කිරීමයි වටින්නේ.