පිරිත්/Pariththa

පිරිත් පේ කිරීම සහ මහ පිරිත, දේශකායණන් වහන්සේ අතිපූජ්‍ය වැල්ලවත්තේ සීලගවේසී ස්වාමීන්වහන්සේ

Share !

Comments are closed.