ධර්ම දේශනා / Dhamma talks

Bhanthe Wellawatee Seelagawesi Thero –

පුංචි පුංහි බණ කතා – Dhamma deshana (YouTube Chanel)
https://www.youtube.com/channel/UC6ctexrBiaV4Nl6ZLyoq87w

Sound cloud

YouTube Chanel 2

link to this youtube channel
https://www.youtube.com/user/Seelagawesithero/

Share !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *