ප්‍රඥාවන්ත අය පොඩි පොඩි කාරණා නිසා මිතුරන් පෙළන්නට ගොස් වෙහෙසට පත්වන්නේ නැත. මිතුරන් නැති කරගන්නේ ද නැත. එසේම තවත් වැදගත් ගුණයක් වන්නේ, යමෙක් අමනාප වන්නේ ද එය ඉවසාගෙන පෙර පරිදිම කරුණාවෙන් කටයුතු කිරීමයි.

අවදියෙන්, සිහියෙන්, සමාධිමත් සිතකින්, වඩාත් හොඳ අවධානයකින් යුතුව, සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන කල්හි ප්‍රඥාව නිසි තැන පිහිටුවා ගත හැකිම වේ.

15875497_10211753355970536_2518165678236564331_o.jpg