අරමුණු සමඟ ගැටෙන සිත

පටිසන්ධියේ පටන් චුති චිත්තය දක්වා ඇති සියලුම අත්දැකීම් ජීවිතයක් තීරණය කරයි. කාමාවචර ලෝකවල අරමුණු වෙනස්වන බැවින් භවාංග පතන අනුව අලුත් චිත්තවීදි ගොඩනැඟේ. බොහෝවිට මේ අරමුණු සමඟ ගැටෙන සිත වෙහෙසට පත්වේ. දොම්නස උපදී.

ධ්‍යානලාභී අය බ්‍රහ්මලෝකවල පටිසන්ධිය ලබත් පටිසන්ධියේ පටන් චුති චිත්තය දක්වාම පවතින ධ්‍යාන සිත ජවන්සිත්වල පවතින බැවින් තදාරම්මණයද භවාංග පතනයද සිදු නොවේ. එය ශාන්ත වූද, ප්‍රනීත වූද අත්දැකීමක් බවට පත්වේ.

විශ්වාසය

කරුණාවන්ත අය මුලින්ම කරන්නේ පිහිට පතන කෙනාගේ බිය තුරන් කොට විශ්වාසය ඇති කිරීමයි. එවිට හේ ශක්තිමත් වේ.

සෑම කටයුත්තකම අනලසව යෙදෙන්න. වඩාත් නිර්මාණශීලි නුවණින් කටයුතු කළමණාකරණය කරන්න. දක්ෂ අත්දැකීම් බහුල චරිතයක හිමිකරුවෙකු වේ.

නැති බැරි අයට දීම බොහෝම අගෙයි. යමක් කළ හැකි දක්ෂතාවයක් ඇති අයගේ අඩුපාඩුකම් ඉටුකිරම වඩාත් ඉදිරියට යන පරිත්‍යාගයක්. අත්හැරීම පරම අරමුණ වශයෙන් තබාගෙන ක්‍රියාත්මක වන පරිත්‍යාගය ඉතා දුර්ලභ වු ප්‍රතිපදාවක්. මේ තුන් කටයුත්තේම යෙදෙන්නා දුර්ලභ වාසනාවකට හිමිකම් කියන්නෙක්.

හිතේ හැටියට ලෝකය ගලපන්න යාමෙන් තමා වෙහෙසට පත් වෙනවා. හිත නිදහස් කරගන්න උත්සහ කිරීමයි වටින්නේ.

රිදෙන නිසාම තමයි ඉවසන්න ඕනෑ. නැත්තම් කිපිලා වඩාත් වේදනා සහගත ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න වෙනවා.