වැල්ලවත්තේ සීලගවේසි හිමියන්ගේ 59 වැනි ජන්ම දින ධර්ම දේශනාව

න ච ඛුද්දං සමාචරේ කිඤ්චි – යේන විඤ්ඤූ පරේ උපවදෙය්‍යුං සුඛිනෝ වා ඛේමිනෝ හොන්තු – සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා
නුවණැතියන් ගෙන් දොස් නොලබන්නේ සුළු වරදක් හෝ නොම කරමින්නේ බිය නැති සැප ඇති දිවි පතමින්නේ සියලු සතුන් හට මෙත් පතුරන්නේ

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *