ගවයින් නිදහස් කිරීම

අද දින ගවයින් දෙදෙනෙකු නිදහස් කරගත්තා. මේ තමයි රානී. ඇයව බඹරැල්ලේ පදිංචි හරිස්චන්ද්‍රන්ට භාර දුන්නා

freedom to cows Wellawatte Seelagawesi thero

Share !

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Minoli Weerasuriya

    How do I lesrn cost of saving a calf and how to psrticipate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *