බුත්තල බුදුගල්ලෙන ආරණ්‍යය සේනාසනයේ පැවිදි පිංකම

බුත්තල බුදුගල්ලෙන ආරණ්‍යය සේනාසනයේදී, පැවිදි පිංකමක් බොහෝම ලස්සනට සිදුවූයේ, ඔක්තෝබර 27 වැනිදායි. නිමල ආයුෂ්මතුන්ගේ පැවිදිකම ස්ථිර කිරීමත්, බෝධිච්ත්ත ශාසනයට ඇතුළත්වීමත් සිදුවිය.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *