තවලතැන්න, නකල්ස්වත්තේ, සඳුන් අරණ සේනාසනයේ ඉ, පවත්වාගෙන එනු ලබනම් මෛත්‍රී දැහැන

තවලතැන්න, නකල්ස්වත්තේ, සඳුන් අරණ සේනාසනයේ ඉ, පවත්වාගෙන එනු ලබනම් මෛත්‍රී දැහැන

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *