දුක්ඛ පත්තාච නිද්දුක්ඛා ගාථා රත්නය 63 වාරයක් සජ්ජායනය | ආරක්ෂක පිරිත් දේශනා

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *