සූත්‍ර සජ්ඣායනා

ඔක්තෝබර මස අට වැනිදා උදේ විජිතපුර විහාර මන්දිරයේදී, ගිරිමානන්ද සූත්‍රය සජ්ඣායනා කළා. ඉන් අනතුරුව බුදුගුණ ආශීර්වාදය කළා. සියලු ලෝවැසියන්ගේ නීරෝගීභාවයම ප්‍රාර්ථනා කළා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *