වැස්සී පැටියා නිදහස් කිරීම

ඔක්තෝබර මස 4වැනි ඉරිදා මේ වැස්සී පැටියා නිදහස් කරගත්තා. උඳුලා යනුවෙන් ඇය නම් කළා. ගෝමරයේ ජීවත්වන ගනේෂ් රාවන් නම් තැනැත්තාට පරිත්‍යාග කළා.

Share !

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Minoli Weerasuriya

    Gawayin nidahas kireemata sammaadam wenne kohomada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *