කාටවත් හිංසාවක් නොකරන අයට හිංසා කරන අය කල් නොයවාම අනිෂ්ඨ විපාක ලබන බව තේරුම් ගන්න අපොහොසත්වීම අභාග්‍යයක්ම වන්නේය.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *