හීල් දානය

අද උදේ ශ්‍රී සුමේධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සඟ පිරිසට හීල් දානය සකස් කළා. මෙසේ දනාදී පින්කම් කරමින් සියලු ලෝවැසියන්ගේ නිදුක් නීරෝගීභාවයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *